Kupní a obchodní podmínky / E-shop Komas /

                                                              

I. Předmět                                                        

1.1. Prodávající se zavazuje plnit dodávky sortimentu výrobků oboru 549 - stavební kování                                                     

II. Plnění                                                            

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství a sortimentu podle zadané specifikace s ohledem na požadovaný termín plnění.                                                      

2.2. Kupující se zavazuje doručit prodávajícímu objednávku s konkrétní specifikací a výběr provede z ceníku výrobků.                                                              

2.3. Specifikaci objednávky lze zadat : písemně poštou, faxem nebo prostřednictvím internetu. Vyjasnění objednávky lze provést telefonicky, viz. kontakty :Petr Jiří, obchodní oddělení, 731 173 235, petr.jiri@komas.cz
Lerchová Hana, expedice, 733 655 865, lerchova.hana@komas.cz                                                         

2.4. V případě nevykrytí (dílčí) objednávky, se nevykryté položky nepřenáší do dalšího plnění.                                                              

III. Cena                                                             

3.1. Cena zboží je určena prodejním ceníkem, (základní cena) v Kč bez DPH                                                    

3.2. Slevu lze poskytnout v případech, kdy zákazník nárokuje větší množství zboží a to max. do výše 10%.                                                       

                                                              

IV. Fakturace, úhrady, splatnosti                                                           

4.1. Prodávající bude kupujícímu za odebrané zboží fakturovat kupní cenu a platba bude provedena způsobem :                                                       

       - faktura se splatností 17 dnů ( převod na účet )                                                  

       - na dobírku ( po převzetí zboží PPL službou )                                                         

       - osobní odběr ( Komas )                                                  

                                                              

V. Záruka na jakost, reklamace                                               

5.1. Jakost dodávaných výrobků je zajišťována v rámci systému řízení jakosti vytvořeného v rámci ČSN EN ISO 9001                                                   

5.2. Prodávající poskytuje na dodávané zboží dvouletou záruku na funkčnost a další specifické znaky.                                               

5.3. Kupující je oprávněn zboží reklamovat u prodávajícího a je nutné doložit doklad o koupi zboží.                                                     

5.4. Reklamaci je povinen prodávající uzavřít do 30 dnů a při dodání vadného zboží, má kupující právo na náhradní dodávku do 15 dnů od uznání reklamace.                                                         

                                                              

VI. Dodací podmínky                                                   

6.1. Podpisem dodacího listu, převzetím faktury, paragonu kupujícím, ( nebo jím pověřenou osobou ), se má za to, že zboží bylo řádně převzato kupujícím.                                                            

6.2. Kupující si sám zajišťuje přepravu, pokud není dohodnuto jinak, náklady za služby PPL jsou převedeny na kupujícího.                                                       

                                                              

VII. Ostatní ujednání                                                   

7.1. Pokud není v podmínkách ujednáno jinak, řídí se právní vztahy prodávajícího a kupujícího platným občanským zákoníkem a platným právním řádem ČR.                                                                                                      

                                                              

08.10.2017                                                        

Petr Jiří , OÚ